การพยายามมองเห็นถึงการยอมรับในสิ่งต่างๆ Casinorich99